Frigipol.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Frigipol Sp. z o.o.,adres siedziby : 42-209 Częstochowa, ul. Połaniecka 22 A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – realizacji umów oraz zamówień – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  – realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnegorozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  – marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest marketing bezpośredni.
 3.  Kategorie danych osobowych obejmują między innymi : imię i nazwisko, numer telefonu,adres e-mail, adres, dane dedykowane do realizacji usługi/procesu/projektu.
 4.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wyniesie 10 lat.
 5.  W związku z charakterem działalności firmy Państwa dane mogą być przekazywane do firmy lub instytucji spoza Polski
 6.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które zapewnią prawidłową realizację usług:
  – dostawcy usług transportowych
  – dostawcy usług informatycznych
  – dostawcy usług księgowych i prawnych
  -podwykonawcy w świadczeniu zleconych przez Klienta usług w imieniu Administratora
 7.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia  danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8.  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.