Frigipol.pl

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

1.2 Operatorem serwisu jest Frigipol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Połaniecka 22A, 42-209 Częstochowa, NIP 5730013667.

 

1.3 Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas składania zamówień w sklepie internetowym lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. newslettery itp.).

 

1.4 Prowadząc serwis Operator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Operatorowi i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Operator zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

2. Dane osobowe

2.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest Frigipol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Połaniecka 22A, 42-209 Częstochowa, NIP 5730013667.

 

2.2 Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Operatora:

– podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)

– przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),

– przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

 

2.3 Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu:

– zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika,

– realizacji usług Konta i transakcji Użytkownika,

– dokonywania transakcji zakupu,

– dostosowania oferty na podstawie aktywności Klientów,

– kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Twojego konta oraz zamówień, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

– realizacji umów kupna-sprzedaży,

– obsługi reklamacji,

– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,

– prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora,

– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych dla Użytkowników,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

– zapewnienie realizacji usług płatniczych,

– wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru,

– statystycznych,

– archiwizacyjnych,

– zapewnienia rozliczalności,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązujących przepisów prawa (np. prawa podatkowego, cywilnego, dotyczącego rachunkowości) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej.

 

2.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak stanowi warunek korzystania z Konta Użytkownika, dokonywania zakupów oraz otrzymywania newslettera. W pozostałych przypadkach dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. przetwarzanie plików cookie niezbędnych do działania serwisu internetowego.

 

2.5 Użytkownicy mogą przeglądać Serwis oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

2.6 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

 

2.7 Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 

2.8 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 

2.9 Operator zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 

2.10 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Operator przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora lub gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych Użytkownika innemu niż Operator administratorowi danych.

 

2.11 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

2.12 Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich: Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO.

 

2.13 Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi Konta Użytkownika, realizacji uzasadnionych celów biznesowych Administratora danych, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zabezpieczenia, realizacji i ochrony Twoich roszczeń:

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody,

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

– przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład zobowiązany zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, jeśli jest to niezbędne do zabezpieczenia i realizacji roszczenia innej firmy lub wykonania obowiązków organów administracji państwowej,

– w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

2.14 Na podstawie RODO Użytkownik ma prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– żądania przenoszenia danych osobowych.

 

Wszystkie prawa Użytkownik może realizować kontaktując się bezpośrednio z Administratorem: informatyk@frigipol.pl

 

2.15 Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

3. Pliki Cookies – „ciasteczka”

3.1 Serwis korzysta z plików „Cookies”.

 

3.2 Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania naszego sklepu i wykorzystywane są, aby zapewnić:

– utrzymanie sesji użytkownika,

– zapisanie stanu sesji użytkownika,

– umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem logowania,

– zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych naszego sklepu,

– monitoring dostępności usług,

– przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu,

– zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub – wyświetlenia go określoną liczbę razy,

– przywrócenie sesji użytkownika,

– sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,

– ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją,

– przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie,

– wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania,

– monitorowanie ruchu na naszej stronie,

– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,

– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony (potrzebne do analizy korzystania z niej),

– kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść,

– kontrolowanie jak często Użytkownicy wybierają daną usługę,

– badanie zapisów na newslettery,

– płatności internetowe.

 

3.2 Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. 

 

4. Logi dostępowe

4.1 Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez jej Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację (określenie tożsamości).

 

4.2 Operator może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika naszej strony na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.