Frigipol.pl

Nawet do 1 000 000 000 zł dofinansowania do zakupu pojazdów zeroemisyjnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” ogłosił program dofinansowania zakupu pojazdów w pełni elektrycznych. Ma on na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Poniżej przybliżamy podstawowe informacje dotyczące dostępnych opcji dofinansowania.

  1. Program „Mój elektryk”:

Przedmiot dofinansowania:

W programie przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e[1] wykorzystujących do napędu  wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Budżet programu ustalono do kwoty 500 000 000 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, z czego co najmniej 50 % zostanie przekazane w ramach udostępnienia środków do banków zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska w celu udzielania dotacji.

Okres wdrażania zaplanowano na lata 2021 – 2026, w tym okres zawierania umów do 31.12.2025 i okres wydatkowania środków do 30.06.2026 r.
Okres kwalifikowalności kosztów ustalono na 01.05.2020 r. – 31.12.2025 r.

W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

               Źródło: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie

  1. Program „Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3”

Budżet: Do 1 000 000 000 zł

Okres wdrażania: Zawieranie umów do 31/12/2028 r., wydatkowanie środków do 30/06/2029 r.

Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Rodzaje inwestycji: Zakup/leasing nowego pojazdu zeroemisyjnego BEV/FCEV kategorii N2 lub N3

Formy dofinansowania:

  1. Dotacja do zakupu pojazdów lub
  2. W przypadku leasingu – dopłata do opłaty wstępnej, ustalonej w umowie leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1pkt 2 lit.e ustawy – Prawo ochrony środowiska

Intensywność dofinansowania:

  1. Do 30% w przypadku dużego przedsiębiorstwa
  2. Do 50% w przypadku średniego przedsiębiorstwa
  3. Do 60% w przypadku małego przedsiębiorstwa

Kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej, nie więcej niż:

  1. 400 tyś. Zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2 (oraz nie więcej niż opłata wstępna w przypadku leasingu)
  2. 750 tyś. Zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3 (oraz nie więcej niż opłata wstępna w przypadku leasingu)